“refanparduotuve.lt“ PREKIŲ PIRKIMO IR PRDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „refanparduotuve.lt“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis „refanparduotuve.lt lt“ prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Klientas prieš pateikdamas užsakymą privalo susipažinti su Taisyklėmis ir pažymėdamas varnelę besąlygiškai su jomis sutinka.
1.3. Užsiregistravęs vartotojas ir suformavęs užsakymą, tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

2. KLIENTO ASMENS DUOMENYS

2.1. Vartotojas turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (refanparduotuve.lt ), registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas su Kliento prisijungimo informacija.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas išreiškia rašytinį pageidavimą nenaudoti jo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

2.5. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

3.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas, Klientui pateikus užsakymą prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.2. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas gauna prekes ir už jas atsiskaito.

3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas, kurį gauna Klientas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.

3.4. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę, per protingą laiką pašalinti prekės trūkumus arba atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas, jei pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas, yra patenkinamas.

3.5. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis.

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių kainos nurodytos parduotuvėje, o užsakymų atvejais suderinamos su klientu atskirai.

4.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Pristatymo kaina į Kuršių Neriją derinama atskirai.

4.3. Klientas už užsakytas Prekes atsiskaito išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, būtinai nurodydamas tikslų užsakymo numerį. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

4.5. Klientas įsipareigoja atsiskaityti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Neatsiskaičius per 48val. užsakymas anuliuojamas.

 

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS

5.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti užsakymą").

5.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas. Jeigu Klientas perka be registracijos, visą reikalingą informaciją užsakymui įveda pats.

5.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog susipažino ir sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

5.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

5.5. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (prekės kodą,spalvą, dydį, t.t.), kiekį, ir telefono numerį bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui.

5.6. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

5.7. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui, kai Klientas gauna automatinį patvirtinimą su užsakymo būsena „laukiama apmokėjimo“.

5.8. Pardavėjas turi galimybę įvykdyti tik teisingai užpildytus užsakymus.

5.9. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą.


6. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1 Klientas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą bei įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

6.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 2-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.

6.4 Prekių, pagamintų pagal užsakymą, pristatymo terminas suderinamas atskirai su klientu ir išsiunčiamas patvirtinimas klientui el paštu.

6.5 Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę klientas kruopščiai patikrina prekės perdavimo momentu. Priimdamas prekę klientas privalo pasirašyti prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekė jam buvo įteikta.

6.6 Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekių gavimo.

6.7 Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad pardavėjas negali pristatyti prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.

6.8 Klientui apmokėjus už prekes pardavėjas klientui išsiunčia sąskaitą faktūrą.

6.9 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl kliento kaltės arba dėl nuo kliento priklausančių aplinkybių.

6.10 Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

 

7. PREKIŲ GARANTIJOS

7.1. Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos parduotuvėje parduodamos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Prekių pakuočių ir talpų spalva, bei forma gali skirtis, nuo pateiktų vaizdų, užsakymo metu.

7.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų.

 

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Klientui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

8.2. Pastebėję, kad prekė Jūsų netenkina nedelsdami informuokite mus apie grąžinimą elektroniniu paštu  refanparduotuve@gmail.com
8.3. Prieš išsiųsdami grąžinamas prekes privalote sulaukti pardavėjo patvirtinimo.

8.4. Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti Klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengs pardavėjas.

8.5. Grąžindamas prekę klientas privalo užpildyti prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo patekti kartu su grąžinama preke.

8.6. Pardavėjas prekes iš kliento priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama pilna prekės komplektacija, klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.

8.7. Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

8.8. Prekės pagamintos pagal užsakymą nepriimamos atgal.

 

9. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas turi teisę: įsigyti parduodamą prekę parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka, atsisakyti prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl pagal individualų kliento užsakymą pagamintų prekių;

9.2. Klientas įsipareigoja: naudodamasis pardavėjo teikiamomis paslaugomis parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose taisyklėse nustatytų nuostatų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti pardavėjui, taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su pardavėju už nupirktas prekes, pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su parduotuvės taisyklėmis.

9.3. Pardavėjas turi teisę: bet kada sustabdyti parduotuvės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti taisykles. Keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant parduotuvei ar pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti kliento registraciją ir galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis; anuliuoti kliento užsakymą, kai klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja: parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti klientui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; parduoti prekes kartu ir pristatyti užsakytas prekes, taisyklėse nustatytomis sąlygomis; suteikti valstybine kalba klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę; taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę klientui naudotis parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

9.5. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

9.6. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje parduotuvėje.

9.7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog klientas nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

9.8. Pardavėjas neatsako už parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

9.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

 

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Visos reklamos talpinimo sąlygos elektroninėje parduotuvėje „refanparduotuve.lt“ nustatomos reklamos talpinimo sutartyje, sudarytoje tarp parduotuvės ir reklamos užsakovo.

10.2.Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti „refanparduotuve.lt“ esančią informaciją.

10.3. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

10.4. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčai nagrinėjami teisme.